Privacyverklaring

Bij Mirto respecteren we jouw privacy. Mirto vzw – Industriepark Drongen 21, 9031 Gent 0407.656.257 +32 9 244 72 50 dpo@mirto.be

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken (d.w.z. verzamelen, gebruiken, opslaan, etc.) in het kader van onze website, voor welke doeleinden wij dat doen, wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je hierover contact met ons kunt opnemen. Wij hechten veel waarde aan jouw vertrouwen in Mirto. Jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens als klant of bezoeker van onze website zijn voor ons dan ook van groot belang. Indien je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Mirto, buiten deze Website om, raden wij jou aan onze algemene DPO (Dataprotection Officer) te contacteren.

Voor meer informatie over de cookies op onze website, gelieve onze Cookieverklaring te raadplegen.

WIENS PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

 • Bezoekers van onze website
 • Sollicitanten
 • Je bent een bestuurder, medewerker van Mirto, of vertegenwoordiger van een klant, leverancier of een bezoeker
 • Je bent leverancier van Mirto
 • Je bent klant (en vraagt ons persoonsgegevens te verwerken)

TYPE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN EN OP WELKE WIJZE

In de gevallen waarin Mirto jouw persoonlijke gegevens opvraagt, zullen deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR/AVG), met de bepalingen van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en andere toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (hierna “Toepasselijke Wetgeving”).

Alle gegevens die je ingeeft op onze site, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om je een betere service te garanderen. Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit over de onderstaande gegevens:

 • Algemeen op de website (cookies): identificatie- en bezoekgegevens (IP-adres, datum en tijd bezoek, …)
 • Klantenportaal: logingegevens (mailadres en wachtwoord)
 • Aanvulling CRM-systeem: contactgegevens en financiële data (naam, voornaam, postadres, mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer)
 • Contactformulier: contactgegevens (naam, voornaam, mailadres, telefoonnummer en eventuele andere informatie welk wordt vermeld in het bericht)
 • Sollicitaties: contactgegevens (naam, voornaam, mailadres en eventuele andere informatie welk wordt vermeld in het bericht, CV of motivatiebrief)
Foto privacyverklaring

Mirto geeft jou hiervoor de volgende garanties:

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot de beoogde en vooraf bepaalde doeleinden zoals hieronder opgesomd.
 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden.
 • Mirto verwerkt jouw persoonsgegevens voor het overige in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de verwerking heeft Mirto concrete bewaartermijnen (vb. 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, …) vooropgesteld om zo jouw gegevens niet langer te bewaren dan wettelijk voorzien en/of administratief noodzakelijk is. Deze bewaartermijnen zijn hierboven zichtbaar.

We kunnen jouw persoonlijke informatie langer bewaren:

 • als je een klacht indient (zodat we onze klachtendossiers lang genoeg bewaren);
 • als we op de hoogte zijn van hangende of lopende juridische procedures, of redelijkerwijs denken dat er een kans is op een juridische procedure;
 • in sommige omstandigheden, als de toepasselijke wetgeving ons daartoe verplicht.
 • Onze leveranciers/ verwerkers
 • Onze klanten (i.e., verwerkingsverantwoordelijken)
 • Buiten de Europees Economische Ruimte

ANDEREN MET WIE PERSOONSGEGEVENS GEDEELD (KUNNEN) WORDEN

In sommige gevallen, voor bepaalde specifieke diensten, vertrouwen wij op derden om jouw gegevens te verwerken. Wij verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan dergelijke verwerkers om hen in staat te stellen de desbetreffende dienst te verlenen (bv. Sociaal secretariaat, Boekhoudkantoor, Externe personeelsdienst, Wachtwoordmanagementtool, …). Dergelijke derden verzamelen soms ook persoonsgegevens of andere informatie in onze opdracht, vertegenwoordigen ons, namens ons, en houden zich aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als je leverancier bent en persoonsgegevens in opdracht van Mirto verwerkt, dan word je door ons verplicht een overeenkomst te ondertekenen waaruit blijkt dat je ook aan de GDPR-wetgeving voldoet. We verwachten dat onze leveranciers die in aanraking komen met persoonsgegevens GDPR-compliant werken en de nodige organisatorische en technische maatregelen nemen. Dit staat ook verwerkt in de overeenkomst dat je als leverancier dient te ondertekenen vooraleer je diensten kunt leveren aan Mirto.

Wanneer je documenten en bestanden met persoonsgegevens aan Mirto toevertrouwt, dan kun je rekenen op een veilige verwerking conform de GDPR-wetgeving. We sluiten daarom een verwerkersovereenkomst af waarbij we technische en organisatorische maatregelen en controles op de veilige behandeling van je aangeleverde persoonsgegevens garanderen.

Vanuit dit oogpunt hecht Mirto veel belang zowel aan veilige verwerking als aan veilige aanlevering van de data. In die zin zit garandeert klant dat de bestanden of documenten met persoonsgegevens veilig en conform de GDPR-wetgeving afgeleverd worden en rechtmatig zijn te gebruiken. De praktische afspraken worden dus vooraf overeengekomen.

In principe geven wij er de voorkeur aan jouw gegevens niet door te geven aan landen buiten de EER (Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of aan internationale organisaties. In een uitzonderlijk geval waarin wij daartoe genoodzaakt zijn, zullen wij alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. De overdracht zou zijn om jouw gegevens op te slaan, en zodat wij je onze website en diensten kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Met dit voor ogen zal Mirto:

 • Controleren of het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven, valt onder een door de EU-Commissie goedgekeurd adequaatheidsbesluit. Indien het land gedekt is, is de doorgifte van persoonsgegevens toegestaan;
 • Controleren of er zogenaamde 'passende waarborgen' zijn en of betrokkenen afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen hebben. Een dergelijke waarborg kan het gebruik zijn van standaard gegevensbeschermingsclausules (SCC's) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.
 • Indien het land niet onder een adequaatheidsbesluit valt, worden standaardcontractbepalingen ondertekend tussen Mirto en de derde die persoonsgegevens buiten de EER verwerkt.
 • Cookievoorkeuren
 • Recht op informatie
 • Recht om jouw gegevens in te kijken
 • Recht om jouw gegevens aan te passen
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen
 • Recht om jouw toestemming in te trekken
 • Vertrouwelijkheid en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie
 • Beveiliging

JOUW RECHTEN

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

Je kunt jouw cookievoorkeuren wijzigen via https://mirto.be/cookies.

Elke persoon heeft het recht te weten welke informatie verwerkt en bewaard wordt.
Mirto heeft een dataregister en register van verwerkingsactiviteiten waarin opgenomen staat wat verwerkt wordt, met welk doel, verwerkingsgrond en bewaartermijn.

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over jou hebben. We kunnen jou een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Bij dit recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens hoort eveneens jouw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (je kunt jouw lokale autoriteit voor gegevensbescherming hier vinden).

Contactgegevens van de autoriteit voor gegevensbescherming, GBA: Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Belgium, contact@apd-gba.be, +32 (0)2/ 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35.

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

BESCHERMING VAN JOUW DATA

Mirto hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding (http) en slaan we jouw data op in een beveiligde geëncrypteerde database. We nemen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen mensen die jouw gegevens moeten gebruiken er toegang toe hebben. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Ten slotte eisen wij van onze dienstverleners en partners dat zij contractueel beloven stappen te ondernemen om de persoonlijke gegevens die wij hun verstrekken te beschermen (waaronder het beperken van de informatie die wij delen en het eisen van geheimhoudingsverplichtingen).

Wij zijn ons bewust van de potentieel gevoelige aard van de informatie die gebruikers van onze website ons in vertrouwen verstrekken. Mirto zorgt er daarom voor dat alle persoonlijke gegevens en andere informatie die je ons verschaft met de hoogste vertrouwelijkheid wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. Wij leggen strikte geheimhouding op als absolute verplichting aan alle personen met wie wij samenwerken. Wij verstrekken geen informatie aan derden anders dan hierboven beschreven (onder "anderen met wie persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden"), noch mondeling noch schriftelijk, tenzij je vooraf toestemming geeft.

Mirto heeft verschillende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toevallige of onwettige vernietiging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot de persoonsgegevens. Op organisatorisch niveau zijn maatregelen genomen zoals bescherming tegen per ongeluk wissen, kwaadwillige hackpogingen, beperking van de toegang tot en bewaking van de systemen. Op technisch niveau zijn er firewalls en worden persoonlijke wachtwoorden gebruikt en geverifieerd. Bovendien worden persoonsgegevens alleen opgeslagen op aangewezen en beveiligde stuurprogramma's en servers en alleen geüpload naar goedgekeurde cloud computing-diensten.

EXTERNE LINKS

Je kunt via onze website toegang krijgen tot websites van derden via hyperlinks (bv. Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn) om je te verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd of om je te verwijzen naar de sociale media-accounts van Mirto. Deze links zijn gemarkeerd met een specifiek symbool dat aangeeft dat je de website van de Mirto verlaat.

Mirto heeft geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap over dergelijke externe sites. Daarom kan zij geen garanties bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, impliceren geen goedkeuring of validatie van de externe site of de inhoud ervan. De links worden uitsluitend aangeboden ter informatie en voor jouw gemak. Mirto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het bekijken of gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Deze privacyverklaring dekt niet de informatiepraktijken van websites van derden. Als je vragen hebt over de persoonlijke gegevens die worden verzameld door websites van derden, inclusief hoe zij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, dien je rechtstreeks contact op te nemen met de derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere sites.

Het activeren van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. We raden echter aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van de betreffende sites te raadplegen.

WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dit zal in overeenstemming zijn met de GDPR of andere privacy gerelateerde regelgeving en wetten. Wanneer Mirto de inhoud van dit beleid wijzigt, zal Mirto de datum en het versienummer van de 'laatste update' van deze privacyverklaring aanpassen. Je wordt over deze wijzigingen op passende wijze geïnformeerd.

CONTACT

Wil je jouw rechten uitoefenen, heb je een vraag of een klacht over hoe Mirto jouw persoonsgegevens verwerkt, contacteer onze DPO:

 • via mail: dpo@mirto.be; of
 • per post: Industriepark Drongen 21, 9031 Gent.